Home Tags จัดหางาน

Tag: จัดหางาน

วิธีการไปทำงานและหางานต่างประเทศ

อยากไปทํางานต่างประเทศ!…วิธีไปทำงานและหางานต่างประเทศแบบถูกกฎหมาย

หลายคนอยากไปทำงานต่างประเทศเพราะจะได้ไปทำงานต่างถิ่น เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ เจอผู้คนใหม่ๆ และยังเพิ่มโอกาสในการพัฒนาด้านภาษาและทักษะอาชีพอีกมาก ซึ่งลู่ทางการไปทำงานต่างประเทศนั้นมีหลากหลาย แต่ก็ต้องดูว่าถูกกฎหมายหรือไม่ เพื่อจะได้ไม่ต้องมาเดือดร้อนภายหลัง
การสรรหาพนักงานฝ่ายผลิต

หาพนักงานฝ่ายผลิตอย่างไรดี? ให้ได้คนทีมีความรู้และความสามารถ

การผลิตเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ และแปลงสภาพให้เป็นผลผลิตที่อยู่ในรูปตามต้องการ จำเป็นต้องมีการจัดการให้อยู่ในรูปของระบบการผลิตซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยการผลิต กระบวนการแปลงสภาพ และผลผลิตที่อาจเป็นสินค้าหรือการบริการก็ได้
หางานที่ไหนดี?

หางานที่ไหนดี? แนะนำช่องทางในการหางานและสมัครงานให้ได้งาน

การหางานในปัจจุบันนั้นง่ายกว่าแต่ก่อนมาก เนื่องจากมีช่องทางในการหางานและสมัครงานที่หลากหลายและสะดวกรวดเร็ว ผู้สมัครงานไม่จำเป็นต้องเดินทางไปถึงบริษัทเพื่อคอยสอบถามว่ากำลังรับพนักงานตำแหน่งที่ตนเองสนใจอยู่หรือไม่?

บทความล่าสุด