หาพนักงานฝ่ายผลิตอย่างไรดี? ให้ได้คนทีมีความรู้และความสามารถ

489
การสรรหาพนักงานฝ่ายผลิต

การผลิตเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ และแปลงสภาพให้เป็นผลผลิตที่อยู่ในรูปตามต้องการ จำเป็นต้องมีการจัดการให้อยู่ในรูปของระบบการผลิตซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยการผลิต กระบวนการแปลงสภาพ และผลผลิตที่อาจเป็นสินค้าหรือการบริการก็ได้ การสรรหาพนักงานฝ่ายผลิตทีมีความรู้และความสามารถจึงเป็นเรื่องที่เจ้าของธุรกิจต่างใส่ใจและให้ความสำคัญ

แนวทางการคัดเลือกหาพนักงานฝ่ายผลิต

การสรรหาพนักงานฝ่ายผลิตที่กลายเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่ก่อเกิดผลผลิตในรูปแบบของสินค้าหรือบริการ เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหน่วยงานนั้นๆ พนักงานฝ่ายผลิตจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแสวงหาพนักงานที่ดี มีคุณภาพ มี ความรู้ ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีในการทำงาน

การคัดเลือกพนักงานฝ่ายผลิตเข้ามาทำงานจึงต้องอาศัยบรรทัดฐานและหลักเกณฑ์ที่ดีในการพิจารณา โดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ ถือเป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญมากในการสรรหาพนักงานฝ่ายผลิตเข้าสู่หน่วยงาน เพราะคนที่มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นจะเป็นผู้ที่มีความจริงใจกับหน่วยงานและผู้ร่วมงานมาก

ประสบการณ์ก็เป็นอีกเรื่องที่มักจะนำมาใช้ในการคัดเลือกพนักงานฝ่ายผลิต ซึ่งผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมักจะมีไหวพริบและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดีกว่าคนที่ยังไม่มีประสบการณ์การทำงาน อีกทั้งผู้ประกอบการก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาเสียเวลานั่งสอนวิธีการทำงานให้ใหม่ทั้งหมด ดังนั้น ความรู้และประสบการณ์จึงอีกหนึ่งคุณสมบัติที่จะต้องมองหาในการรับพนักงานฝ่ายผลิตเข้ามาทำงาน แน่นอนว่าค่าจ้างก็อาจจะสูงกว่า ซึ่งถ้าหากได้ตัวแทนที่มีความชำนาญมาช่วยในการสรรหาพนักงานฝ่ายผลิต ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการไปได้มากทีเดียว