เรียน IELTS ที่ไหนดี? เพื่อคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

476
เรียน IELTS ที่ไหนดี?

การเรียน IELTS (International English Language Testing System) เป็นการติวสอบเพื่อการประเมินความสามารถด้านภาษาของผู้สมัครสอบที่ต้องการเรียนต่อ และผู้ที่ต้องการเข้าทำงานหรือฝึกอบรมในสถานที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยเป็นการสอบที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติสูงสุด มีการทดสอบทั้ง 4 ทักษะได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และ การพูด รวมถึง ความรู้ทางด้านไวยากรณและคำศัพท์ในการใช้ภาษาอังกฤษ

การเรียน IELTS เริ่มต้นจากการเรียนรู้ทักษะทางภาษาที่จำเป็น

นักเรียนส่วนใหญ่เลือกเรียน IELTS ซึ่งเป็นที่นิยมมากกว่าในสหราชอาณาจักรและยุโรป ส่วน TOEFL จะเป็นที่นิยมในสหรัฐอเมริกา แต่ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เริ่มยอมรับผลการสอบทั้งสองแบบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักร

รูปแบบของการเลือกทดสอบ IELTS ในปัจจุบันนั้นจะแยกตามวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งในระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท และสอบเพื่อการฝึกอบรมที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยม การฝึกอบรมหรือทำงานในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะใช้วัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน และจะไม่ซับซ้อน

เนื้อหาในการสอบ IELTS จะได้รับการพัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติและมีการวิจัยอย่างครอบคลุมเพื่อให้การสอบมีความยุติธรรมและเป็นกลางสำหรับผู้สมัครทุกคน โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ภูมิหลัง เพศ วิถีการดำเนินชีวิต หรือ สถานที่อยู่ สำหรับระดับคะแนนของ IELTS จะอยู่ระหว่าง 1 ถึง 9 ในทุกทักษะ โดยระดับ 1 คือระดับต่ำสุดและระดับ 9 คือระดับสูงสุด การเลือกติว IELTS สามารถเริ่มต้นจากการเรียนรู้ทักษะทางภาษาที่จำเป็นสำหรับการทำข้อสอบ IELTS ทั้งคำศัพท์ ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และเทคนิคการทำข้อสอบให้ได้คะแนนดี

การติว IELTS ช่วยเสริมทักษะการทำข้อสอบ

ข้อสอบติว IELTS เป็นข้อสอบที่ต้องการวัดทักษะทางภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ ซึ่งจะมีความแตกต่างจากภาษาอังกฤษทั่วไป เนื่องจากกลุ่มคนที่ติว IELTS โดยมากมีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้ในการศึกษาต่อ ซึ่งแน่นอนข้อสอบต้องการวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิงวิชาการ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และ เขียน ดังนั้นการฝึกฝนข้อสอบให้คุ้นเคยกับคำถามรูปแบบต่างๆ การเรียนหลักสูตรติว IELTS ที่เน้นเทคนิคในการเพิ่มคะแนนจะช่วยได้อย่างมากในการทำคะแนนให้ได้ดี

จะเลือกเรียน IELTS ที่ไหนดี? เพื่อเน้นเรื่องเทคนิคที่ช่วยให้ทำข้อสอบได้เร็ว คิดให้เร็ว และหาข้อมูลมาตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง เพราะโจทย์คำถามของข้อสอบมีมากมายหลายรูปแบบ ดังนั้นเทคนิคการสอน IELTS จะต้องเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีในการหาคำตอบของโจทย์ในรูปแบบต่างๆ อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการทำข้อสอบในส่วนต่างๆ เป็นอย่างมาก